Anasayfa Yönetim Organizasyonu   Bloklar   Siteler   Yönetim Kurulu   İletişim
 
 

BAŞKANIN MEKTUBU

Birliğimiz yapılanma alanında şubat ayı içerisinde blokların (apartmanların) genel kurul toplantısının yapılması yönetim planının getirdiği zorunluluktur.

Bu genel kurul toplantılarında blok yönetim kurulunun geçmiş bir yıl faaliyetleri genel kurulun görüşüne sunulacak, blok sakinleri görüşlerini belirtecek, blok sorunları belirlenecek, gelecek bir yılın bütçesi ile yapılacak yatırımlar belirlenecektir.

Geçmiş bir yılın yöneticileri genel kurula 2010 yılı hesaplarını verirken 2011 yılının bütçesini uygulayacak yöneticiler seçilecektir. Yönetim planına göre 1 başkan, 2 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetçi seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca site yönetimi için istenirse yönetici ve denetçilerin temsilci olmasına karar verilerek eksiğin seçilerek tamamlanabileceği  gibi, ortak sayısının 1/10 oranında temsilci seçilebilecektir. 64 konutluk bina 6, 94 konutluk bina 9 kişi   site genel kurul toplantısında temsilci olmak üzere belirlenecektir.

Yılda bir kez site genel kurulunda görev yapacak temsilcilerin belirlenirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi, seçilecek temsilcilerin eğitim durumu, bilgi birikimi, sosyal duyarlılığı üst düzeyde, geçmişi bilen, günün bilgilerine ulaşmış, geleceği doğru planlayan, adil, yöneticilik ve liderlik vasıflarına haiz, sizleri temsile yeterli kişilerden seçilmesi hepimizin yararına olacaktır.

Çağdaş bir kentte mutlu insanların yaşaması için blok ve site yöneticilerini ve temsilcilerini belirlemede gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, genel kurulların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şubat 2011

Saygılarımla

Adem UZUNÖMEROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

BAŞKANIN MEKTUBU

S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifler Birliği’nin kuruluş zamanı, amaçları, hukuki işleyişi, yetkileri, sorumlulukları, icraatları, tasfiye süreci her zaman tüm ortaklarına, ilgili bakanlık teftiş kurullarına, resmi adli ve idari makamlara açık olmuştur.

Genel Kurul toplantılarında kaynaklarını temin ettiği ortakları ile aldığı kararlar; zabıtlarla tespit edilmiş, bütün iş ve muameleleri kayda alınmış, arşivlenmiş, bakanlık müfettişleri tarafından defalarca denetlenmiş, tarla olarak aldığı arazinin modern bir kente dönüşümü başarısını 6500’ü aşan daire tapusunu ortaklarına temin ederek kanıtlamıştır. S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’mizin bu başarısının asıl mimarları tüm gerçeklerini beraber yaşadığımız, ortaklarımız kooperatiflerdir. Birliğimizin yönetim kurulları da bu ortakların arasından seçilerek oluşmuştur.

Birliğimiz ortağı kooperatiflerin taahhütlerini yerine getirmesi sonucu apartman, site yönetimleri doğal olarak oluşmaya başlamıştır. Bu oluşum sırasında seçilen yönetimler konut alanının daha nezih olması için güzel çalışmalar yapmaktadır. Ancak mevcut blok, site yöneticilerine muhalefet eden ve birliğimiz başarılarına gölge düşürmek isteyen bazı kişiler, ucuz kahramanlık peşinde koşarken eleştirileri ile S.S. Pınarkule Konut Yapı Kooperatifleri Birliği’ni ve şahsımı hedef almaktadır.

Bilgisi, hafızası, mantık zinciri kıt ve gerçeklerle bağdaşmayan iddia sahipleri “akıl” kelimesine hakaret edercesine “ortak akıl” adı altında birlik yöneticilerine hakarete varan ithamları internet üzerinden facebook sayfalarında sürdürmektedir. Bu yalan iddia sahibi kişiler hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmış olup itibar edilmemesi gerekmektedir. Birliğimizi kuruluşundan bugüne kadar gerek ortaklar arası, gerek imar adaları arası eşitlik ilkesini korumuş ve uygulamış olup, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda eşitlik ilkesine, tasfiye tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

“Çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket eden itham sahiplerinin birliğimizin amblemini, ünvanını kirletmesine itibar edilmemesi önemle rica olunur. Ocak 2011

Saygılarımla
Adem UZUNÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Home Burdasınız: Anasayfa Yönetim Organizasyonu Blok Kat Malikleri Kurulu
BLOK KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI
Yönetim Organizasyonu - Blok Kat Malikleri
 1. 1)    Kurula Katılma Ve Oy Hakkı:
 2. Blok kat malikleri kurulunda her kat maliki, bağımsız bölümle bağlı arsa payı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı blokta bir kişi birden fazla bağımsız bölüme malikse her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir şahsın mal sahibi olarak kullanabileceği oy sayısı Blok Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.
 3. Bağımsız bir bölüme birden fazla kimse malikse Blok Kat Malikleri Kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci Yöneticiye ( Genel Kurulu gerçekleştiren makama ) bildirilmediği takdirde, bu kişilerden birine yapılmış tebligat tümüne yapılmış sayılır.
 4. Kat Maliklerinden biri medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun ise (çocuk, akıl hastası,..vs. ) onun yerine kurula mümessili ( velisi veya vasisi ) katılır.
 5. Alınacak kararlar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki kurula ve görüşmelere katılabilir, fakat oy kullanamaz.
 6. 6.     Kat maliklerinden biri yerine, kurula tayin edeceği vekil katılabilir ve oy verebilir. Bu vekil diğer bir kat maliki veya harici bir kişi olabilir. Bir kişi toplam oy sayısının %5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Vekil, temsil belgesini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. ( örnek 2 )
 7. 2)    Zamanı:

Blok  Kat Malikleri Kurulu her yıl en az bir defa olmak üzere ŞUBAT ayı içinde toplanır.  İstenildiğinde ve şartları oluştuğunda olağanüstü toplantı herzaman yapılabilir.

 1. 3)    Davet :

Toplantıya davet öncelikle yönetim planında belirtilen usuller ile yapılır. Toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahhütlü mektup ( örnek 1 ) veya bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir belge ile yönetici tarafından yapılır. Çağrı ve mektup duyurusunda toplantının yeri, saati ve gündemi belirtilir. Ayrıca 15 gün öncesinden bina girişinde ilan panosunda ilan edilir. Gündemde olmayan bir maddenin görüşülüp karara bağlanması konunun toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündeme alınmasına bağlıdır. Adresleri belli olmayanlara ilan yolu ile çağrı yapılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi ve saati belirtilir.

Dikkat Edilecek Hususlar: 

 • Toplantı yeri Tarih gün ve saati açık açık belirtin.
 • Daveti Yönetim planınızda belirtilen usuller ile yapın.
 • Hisseli bağımsız bölümlerin bütün hissedarlarını ayrı ayrı davet edin ancak aralarından birini vekil tayin etmelerini isteyin.
 • Mutlaka Gündemi belirtin ki sonu olmayan görüş bildirimleri ile vakit kaybetmeyin
 • Katılmayacaklara hazırladığınız vekaletme örneğini gönderin ki imzalayıp vekiline kolayca versin.
 • Kimlere vekalet verebileceklerini 2 madde halinde yazın.

Toplantıya Hazırlık İçin:

 • Defterlerinizi işleyip kesin hesap özetini ( örnek 7 ) yapınız.
 • Yasal Süreleri ve şekli ile Kat Maliklerini davet ediniz.
 • Kat Malikleri Kurulunda okunmak üzere FAALİYET RAPORUNUZU ( örnek 5 ) hazırlayınız.
 • Deneticiye Denetim Raporunu ( örnek 8 ) hazırlamasını hatırlatınız.
 • Toplantı Gündemini ( örnek 3 )  Hazırlayınız.
 • Binanızdaki sorunları, komşuların şikayetlerini belirleyiniz.
 • Eski dönem harcamalarınıza bakarak ve sorunları da göz önüne alarak müteakip dönem için kat malikleri kuruluna sunulmak üzere bir taslak İŞLETME PROJESİ ( Bütçe, Keşif Özeti )  ( örnek 6 ) hazırlayınız.
 • Çatı, boya, asansör değiştirme gibi büyük projeler önerecekseniz bunlar ile ilgili TEKNİK ve FİYAT ön çalışması ( kesit özeti ) yapınız. ( Toplantıda insanlar sorunlarının hangi teknik ile kaç paraya çözüleceğini bilmek isteyecekler ve ona göre karar vereceklerdir.)
 • Hazirun Cetveli ( örnek 4 ) hazırlayınız. (Katılanların Asıl ve Vekil Olarak işleyecek ve imzalarını alacaksınız.)
 • Bütün fatura-Makbuz ve Evrakınızı düzenli klasörde tutunuz.
 • Karar defteri ve varsa yaptığınız sözleşme ve garanti belgelerini yeni yönetime devretmek üzere tanzim ediniz.
 • Toplantıda karmaşa yaşanmaması için bir sonraki dönem için düşündüğünüz yönetici ve deneticiler ile ön görüşme yapınız.
 • Toplantıda divan oluşturma hazırlığını yapınız.
 • Gündeminizde Saygı duruşu varsa döneminizde vefat etmiş komşularınızı anacaksanız hazırlık yapınız.
 • Toplantı yerine herkesten önce gidiniz. Toplantı düzeni, gerekli ikram, oturacak yer sayısı, ses düzeni, ışık vs. kontrol ediniz.
 1. 4)    Toplanma Yeter Sayısı:
 • Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan bir fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir (Yönetim planının değişmesi gibi özel kararlar hariç)
 • Yönetim planını değiştirmek veya başka hayati kararlar alabilmek için kanunda (KMK) o iş için belirtilen yeterli sayıya ulaşmak gerekir.
 1. 5)    Toplantıda Yapılacaklar:
 • İnsanlar toplantı yerine farklı zamanlarda gelebilir gelenleri bir hazirun cetveline imzalarını alarak takip ediniz.
 • Kalabalık bir toplantı ise imzasını attıktan sonra bir Oy kartı ve Faaliyet Raporu ( örnek 5 ) , Denetçiler Raporu ( örnek 8 ) , Kesin Hesap Özeti ( örnek 7 ) , Gelecek Dönem İşletme Proje Taslağı’nı ( bütçe ) ( örnek 6 ) isterseniz verebilirsiniz. (zorunlu değil)
 • Toplantı saati geldiğinde yeterli toplanma çoğunluğu elde edildi ise toplantı açılır.
 • Bir Başkan, bir yazman ve bir oy sayım memurundan oluşan (kalabalık toplantı yapılıyorsa sayılar fazla olabilir) Başkanlık Divanı oluşturunuz.
 • Divana kat malikleri kurulu adına düzenlenecek toplantı zaptını düzenleme ve imza yetkisi verilmesi oylanır.

Divan İle Toplantının Devamı:

 • Başkan gündemi okur ve oylamaya sunar. Oylama açık olarak el veya kart kaldırmak sureti ile yapılır. Oy sayım memuru sayar ve yazman bu noktadan itibaren olan her şeyi not alırlar. (Kim söz aldı, özetle ne dedi, oylandı mı? sonuç ne vs.)
 • Gündem maddeleri görüşülmeye başlamadan önce toplantıya katılanların 1/10 oranında kat maliki talebi ile Gündeme ilave madde önergesi verilebilir . Bunlarda ayrı ayrı oylanır ve ya gündeme alınır yada alınmaz. Gündemde sıra değişikliği istenebilir
 • Gündem ve sırası kesinleştikten sonra sıra Divan Başkanının kontrolünde madde madde uygulanır.

Genel Olarak Toplantı :

 • Atatürk, Şehitler ve kaybedilmiş komşular için saygı duruşu. (Zorunlu değil)
 • Faaliyet ve denetici raporları, mali tablolar ( kesin hesap özeti ) ( örnek 7 ) ayrı ayrı okunur ve görüşmelere geçilir sekreterler bütün söz alanlar ile konuları not alırlar
 • Yönetici ve deneticilerin ibra edilmesi ayrı ayrı oylanır.
 • Yeni Yöneticilerin seçimleri yapılır.
 • Yeni deneticilerin seçimleri yapılır.
 • Bir ücret verilecekse bunlar belirlenir.
 • Toplam kat malikleri sayısının 1/10 oranında site yönetimi temsilcilerini belirler.
 • Toplam kat malikleri sayısının 1/30 oranında koordinasyon kurulu temsilcilerini belirler.
 • Yeni sene İŞLETME PROJESİ ( Bütçe ) ( örnek 6 ) görüşmelerine geçilir.
 • Belirsizlikler varsa yeni yönetime Kat malikleri kurulunun Projeye girmesini istediği hususlar belirtilir ve bu yönde proje hazırlaması için süre verilir. (Kat malikleri kurulu limitler koyabilir örn:100.000 TL sını geçmemek üzere çatı onarımı yapılması gibi)
 • Yapılacak işletme projesi kalemleri arasında miktarların yer değiştirme yetkisini verebilir.
 • Yönetim kuruluna icracı olarak faaliyet gösterebileceği gibi isterse dışardan birilerine yönetim yetkisini devretme yetkisi verebilir.
 • Öneri ve dilekler ile sona erer.
 • Divan Üyeleri bütün karar ( örnek 9 ) ve notlar ile hazirun cetvelini imzalarlar.
 1. 6)    Kararların Bağlayıcılığı:

Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o blokta bulunan bütün kat maliklerini ve bağımsız bölümü herhangi bir şekilde iktisap etmiş olanları bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat maliklerinin karar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır. ( KMK madde 33)

 1. 7)    Kararların Yazılması Ve İmzalanması:

Blok Kat Malikleri Kurulunun divan heyeti tarafından tutanakla tespit edilmiş kararlarıve hazirun listaleri yönetici tarafından (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noterden onaylı bir karar defterine işlenir. Toplantının yapılış usulüne göre divan heyeti oluşturulmuş ise divan heyetince düzenlenip imzalanmış toplantı tutanağı( örnek 9 )  , hazirun listesi deftere yazılır veya işlenir. Karara aykırı oy verenler arzu ederlerse muhalefet şerhini yazılı olarak bildirirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKLİ BELGELER

 

No Dosya Office Pdf
Örnek 1 Çağrı Mektubu Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 2 Vekelatname Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 3 Gündem Maddeleri Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 4 Hazirun Listesi Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 5 Faaliyet Raporu Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 6 İşletme Projesi (Bütçe) Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 7 Kesin Hesap Özeti Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 8 Denetçi Raporu Örneği İNDİR İNDİR
Örnek 9 Toplantı Tutanağı Örneği İNDİR İNDİR
 

ÖNEMLİ

Blok Yönetim Kurulu Toplantıları, yönetim planı gereği heryıl ŞUBAT ayı içersinde yapılmalıdır. Lütfen toplantı tarihleri ile ilgili bilgiyi Pınarkule Konutları Koordinasyon 'u ile paylaşın ve internet sitesimizden duyurusunu yapalım.

PINARKULE KONUTLARI KOORDİNASYONU

Web Sitesi,

www.pinarkulekonutlari.com web sitemiz deneme yayınına  başlamıştır. Sitemiz henüz yapım aşamasında olup, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz..

İstanbul Beylikdüzü İlçesi

Kaymakamlık 0212 8769966
Belediye Bşk. 0212 8667000
Milli Eğt.Md. 0212 8769874
İlçe Emn. Md. 0212 8791022
Mal Müdürlüğü 0212 8769892
Yazı İşl. Md. 0212 8769966
Nüfus Md. 0212 8769822
Tapu Md. 0212 8790808
Sağlık Grup Bşk. 0212 8714551
Müftülük 0212 8769957
Halk Eğt. Md. 0212 8730725
Vergi Dairesi 0212 4222523
İlçe Seçim K. 0212 8768761
İlçe Tarım Md. 0212 8759655
Askerlik Şb. Bşk. 0212 8810508